Skip Navigation Links

ไฟฟ้าสาร

15
99
30
“นิตยสารไฟฟ้าสาร” นิตยสารราย 2 เดือน ที่มีวิศวกรไฟฟ้าอ่านมากที่สุดในประเทศไทย นำเสนอบทความข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมสำหรับวิศวกรไฟฟ้าและผู้สนใจ อาทิ บทความด้านไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร มาตรฐาน เทคโนโลยีความปลอดภัย พลังงาน ความรู้ทั่วไป และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ไดเร็คชั่นแพลน จำกัด

539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท ราชเทวี
กรุงเทพ ฯ 10400 THAILAND
โทร: 02-6425241-3 ต่อ 123
แฟกซ์: 02-2472363

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • ไฟฟ้าสาร ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.56
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย.56
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.56
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ.56
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค.55
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มี.ค.-เม.ย.54
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พ.ค.-มิ.ย.54
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ส.ค.54
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ก.ย.-ต.ค.54
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 พ.ย.-ธ.ค.54
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ.55
 • ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.55
 • ไฟฟ้าสาร ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค.55
 • ไฟฟ้าสาร ฉบับ ก.ค.-ส.ค.55
 • ไฟฟ้าสาร ฉบับ พ.ค.-มิ.ย.55
หน้า: 1