เวชระเบียนศาสตร์

เวชระเบียนศาสตร์
Page 2 Page 3

หนังสือความรู้พื้นฐานทางด้านเวชระเบียนศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดจากความรู้ ประสบการณ์ การรวบรวมความรู้ และงานวิจัยของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในการใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในวิชาการด้านเวชระเบียน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้