Skip Navigation Links

ผลการค้นหา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 3 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

  คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

  • 214.00 หน้า
  • 7.90 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรร...

 • คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  • 168.00 หน้า
  • 4.13 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสั...

 • พระพิธีธรรม

  พระพิธีธรรม

  • 137.00 หน้า
  • 2.15 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย กล่าวคือ เมื่อมีบุคคลใดถึงแก่กรรมผู้เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับผู้วายชนม์ สำหรับผู้สิ้นชีวิตที่มีฐานันดรศักดิ์ ชั้นย...

หน้า: 1