Skip Navigation Links

ผลการค้นหา กรมการศาสนา

ผลลัพธ์การค้นหาหนังสือค้นพบทั้งหมด 23 เล่ม ดังมีรายการต่อไปนี้

 • สร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์

  สร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์

  • 355.00 หน้า
  • 12.05 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         หนังสือ “การสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์” เล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในระดับพื้นที่ของวัดต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายของกรมการศาสนา โดยได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์...

 • การประยุกต์ธรรมะ พระสงฆ์กับโรคเอดส์

  การประยุกต์ธรรมะ พระสงฆ์กับโรคเอดส์

  • 201.00 หน้า
  • 2.28 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การบริหารจัดการโดยการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาบูรณรการกับงานโรคเอดส์ สร้างภูมิรู้ ภูมิปัญญาให้ชุมชนเกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

 • คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับกรมการศาสนา ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ

  คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับกรมการศาสนา ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ

  • 152.00 หน้า
  • 4.98 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับกรมการศาสนา ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ 

 • คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

  คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

  • 214.00 หน้า
  • 7.90 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรร...

 • ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน

  ทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน

  • 8.00 หน้า
  • 2.59 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         ด้วยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าผู้จำหน่ายเครื่องสังฆทานบางร้านจำหน่ายสังฆทานด้อยคุณภาพ และราคาไม่เป็นตามความเป็นจริง คณะกรรมาธิการฯ ได้ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปกำกับดูแลเครื่องสังฆทานสำ...

 • คู่มือวันวิสาขบูชาฉบับกรมการศาสนา

  คู่มือวันวิสาขบูชาฉบับกรมการศาสนา

  • 98.00 หน้า
  • 0.73 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกทุกคนจะต้องมีการกระทำการบูชาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลก       คู่มือวันวิสาขบูชา ฉบับกรมการศาสนา มีเน...

 • คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  คู่มือการดำเนินงานเสริมสร้างศิลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  • 168.00 หน้า
  • 4.13 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสั...

 • พิธีกรรมและประเพณี

  พิธีกรรมและประเพณี

  • 303.00 หน้า
  • 27.48 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         การจัดพิธีกรรมในสมัยโบราณ นิยมกระทำตามความเชื่อ โดยมีความเชื่อว่า หากกระทำถูกต้องแล้วจะนำความสุขและความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ปัจจุบันยังคงยึดถือสืบทอดต่อ ๆ กันมา เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และ...

 • คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี(ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๔)

  คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี(ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๔)

  • 129.00 หน้า
  • 1.62 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี กรมการศาสนาจัดทำเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติศาสนพิธีในงานต่าง ๆ 

 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

  • 41.00 หน้า
  • 0.91 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

        วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางศานาพุทธเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประก...

หน้า: 1 2 3