Skip Navigation Links

เคหการเกษตร

135
176,792
279
เคหการเกษตรเป็นวารสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกด้าน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่ในแปลง จนถึงตลาด การจัดการ การตลาด อย่างครบวงจร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นวารสารเก่าแก่ที่สุดของภาคเอกชน ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลใหม่จากต้นตอของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง บางโอกาสเคหการเกษตรจะมีทีมงานไปร่วมประชุมสัมมนานานาชาติในประเทศต่างๆ ตลอดจนไปเจาะข้อมูลในจีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน ผู้อ่านเคหการเกษตรจึงได้รับข้อมูลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ ธุรกิจของตนได้อย่างแท้จริง

Kehakaset

55/615 โครงการ สุโขทัย อเวนิว 99 ถ.บอนด์ สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 THAILAND
โทร: 02-503-2054-5
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 9
 • เคหการเกษตร ฉบับสิงหาคม 2556
 • เคหการเกษตร ฉบับกรกฏาคม 2556
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนมิถุนายน 2556
 • เคหการเกษตร ฉบับมิถุนายน 2556
 • การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤษภาคม 2556
 • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 8
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนเมษายน 2556
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนมีนาคม 2556
 • เคหการเกษตร ฉบับเมษายน 2556
 • เคหการเกษตร ฉบับมีนาคม 2556
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
 • เคหการเกษตร ฉบับกุมภาพันธ์ 2556
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนมกราคม 2556
 • เคหการเกษตร ฉบับมกราคม 2556
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนธันวาคม 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับธันวาคม 2555
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2555
 • เคหการเกษตร ฉบับกุมภาพันธ์ 2553
 • เทคโนโลยีการผลิตลำไย และไม้ผลของออสเตรเลีย
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤศจิกายน 2555
 • การเพาะเห็ดถั่งเช่า เห็ดเป็นยาราคาเป็นแสน
 • อู่ข้าวฉบับปฐมฤกษ์
 • เคหการเกษตร ฉบับตุลาคม 2555
 • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่3 ฉบับที่6
หน้า: 1 2 3 4 5