Skip Navigation Links

เคหการเกษตร

130
173,141
268
เคหการเกษตรเป็นวารสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกด้าน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่ในแปลง จนถึงตลาด การจัดการ การตลาด อย่างครบวงจร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นวารสารเก่าแก่ที่สุดของภาคเอกชน ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลใหม่จากต้นตอของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง บางโอกาสเคหการเกษตรจะมีทีมงานไปร่วมประชุมสัมมนานานาชาติในประเทศต่างๆ ตลอดจนไปเจาะข้อมูลในจีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน ผู้อ่านเคหการเกษตรจึงได้รับข้อมูลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ ธุรกิจของตนได้อย่างแท้จริง

Kehakaset

55/615 โครงการ สุโขทัย อเวนิว 99 ถ.บอนด์ สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 THAILAND
โทร: 02-503-2054-5
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • เคหการเกษตรฉบับมีนาคม 2560
 • เคหการเกษตรฉบับเมษายน 2560
 • จดหมายข่าวสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 22 มีนาคม 60
 • เคหการเกษตร ฉบับ ธค.59
 • เคหการเกษตร ฉบับ มค.60
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤศจิกายน 2559
 • เคหการเกษตร ฉบับตุลาคม 2559
 • เคหการเกษตร เดือนกรกฏาคม 2559
 • เคหการเกษตร เดือนกันยายน 2559
 • เคหการเกษตร ฉบับเดือนสิงหาคม 59
 • เคหการเกษตร ฉบับเดือนเมษายน 2559
 • เคหการเกษตร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559
 • มะนาวยุคโลกร้อน
 • เคหการเกษตร ฉบับเดือนมิถุนายน 2559
 • เคหการเกษตร มีนาคม 2559
 • เคหการเกษตร กุมภาพันธ์ 2559
 • จดหมายข่าวสมาคมชาวสวนมะม่วง มค.59
 • อู่ข้าว ธันวาคม 2558
 • เคหการเกษตร มกราคม 2559
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 58
 • เคหการเกษตร ฉบับเดือนธันวาคม 58
 • คู่มือโรคพืชผัก และการป้องกันกำจัด
 • จดหมายสมาคมมะม่วง ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤศจิกายน 2558
 • Tropical fruit tree Architectural Management in Asia
 • อู่ข้าว ตุลาคม 2558
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนกันยายน 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับ กันยายน 2558
หน้า: 1 2 3 4 5