ธรรมะสำหรับเยาวชน

ธรรมะสำหรับเยาวชน Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือธรรมะที่จัดทำขึ้นเล่มนี้ เพื่อมอบให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และศึกษาพระธรรมเพื่อความสงบสุขของจิตใจ อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเยาวชนและความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน อันประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ปรัชญา ความคิดและวิธีการดำเนินชีวิตให้รู้จักด้วยความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมดีงามทั้งปวง ที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักการรู้รักสามัคคีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่า และเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษา และสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สมเกียรติ
  23 Oct 17 10:30
  ดีมากครับหนังเล่มนี้
 • pong sangruk
  29 Sep 13 21:14
  :-):-):-):-)
 • ยุพาพร
  16 Nov 12 18:30
  เป็นโครงการสนับสนุนที่ดีมากๆควรส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจะดีมาก
 • tanyong
  2 Nov 12 20:25
  Thank
1