ตัวอย่าง การเขียนแผนธุรกิจ & แบบฟอร์ม

ตัวอย่าง การเขียนแผนธุรกิจ & แบบฟอร์ม
ปกหลัง เนื้อหาพอสังเขป เนื้อหาพอสังเขป เนื้อหาพอสังเขป เนื้อหาพอสังเขป Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวอย่างภาคปฏิบัติให้กับผู้ที่ต้องการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) อันประกอบด้วยรายละเอียดในด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงิน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมพิเศษจากหนังสือ "เขียนแผนธุรกิจ สร้างงบการเงินด้วยตัวเอง" ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะให้ตัวอย่างและแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจแบบนักบริหารและนักการเงินระดับมืออาชีพ โดยใช้กรณีศึกษาจริง “บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด”  

เนื้อหาอย่างย่อ :- ส่วนที่ 1 เป็นตัวอย่างของการเขียนแผนธุรกิจ อันประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ความเป็นมาของโครงการ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย แผนเชิงกลยุทธ์ แผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด การวิเคราะห์ด้านเทคนิค และแผนการเงิน  ส่วนที่ 2 เป็นแบบฟอร์มของการเขียนแผนธุรกิจ

ประวัติผู้เขียนอย่างย่อ :- กรรมการการเงิน/เลขานุการ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด, วิทยากร Certificate of Business Advisor และ Certificate of Intelligent Investor

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้