คู่มือแสวงบุญในอินเดีย

คู่มือแสวงบุญในอินเดีย Free!
Page 2 Page 3

การเตรียมตัวไปแสวงบุญฯในอินเดียและเนปาล. 
ตามรอยบาทพระศาสดาสู่สังเวชสถาน 
ลุมพีนี : สังเวชนียสถาน การประสูติ
พุทธคยา : สังเวชนียสถาน การตรัสรู้
กรุงราชคฤห์ : ป้อมปราการการเผยแผ่พุทธศาสนา
นาลันทา : มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก
สารนาถ : สังเวชนียสถาน..แสดงปฐมเทศนา
กุสินารา : สังเวชนียสถาน..มหาปรินิพพาน
สาวัตถี : ดินแดนแห่งมหานครแคว้นโกศล
จาณักยบุรี : เกียรติภูมิ เสนาบดีแห่งโมริยะวงศ์
กาลามสูตร : สายลมแห่งศานติ
พระถังซัมจั๋ง : บันทึกเมืองพาราณสี
พระพุทธศาสนาในอินเดีย
คาแนะนาสาหรับพระสงฆ์ไปสังเวชนียสถาน
วัดไทยในอินเดีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://learningpune.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้