หิมะละลายแค้น (เพิ่มตอนพิเศษ)

หิมะละลายแค้น (เพิ่มตอนพิเศษ)
Page 2 Page 3

เพราะบิดานางคิดกบฏวางแผนชั่วชาใหแมทัพผูซื่อสัตยตองตายในสนามรบ

นางจึงตองรับโทษประหารเกาชั่วโคตรเผาทั้งเป็นไปพรอมคนในตระกูล

ทวาชีวิตคนทั้งหมดในตระกูลของนางคงไมเพียงพอใหเขาหายแคน

เขาจึงทูลขอชีวิตนางไวเพื่อใหบิดาของนางตองเห็นบุตรสาวตนเองกลายเป็นของเลนมีชีวิตของเขา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Katie G.
    5 Apr 18 11:20
    สนุกค่ะ
1