หิมะละลายแค้น (เพิ่มตอนพิเศษ)

หิมะละลายแค้น (เพิ่มตอนพิเศษ)
Page 2 Page 3

เพราะบิดานางคิดกบฏวางแผนชั่วชาใหแมทัพผูซื่อสัตยตองตายในสนามรบ

นางจึงตองรับโทษประหารเกาชั่วโคตรเผาทั้งเป็นไปพรอมคนในตระกูล

ทวาชีวิตคนทั้งหมดในตระกูลของนางคงไมเพียงพอใหเขาหายแคน

เขาจึงทูลขอชีวิตนางไวเพื่อใหบิดาของนางตองเห็นบุตรสาวตนเองกลายเป็นของเลนมีชีวิตของเขา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้